Privacy

Privacy verklaring Jofke.nl

Jofke.nl is gevestigd in verzamelpand De Verdieping aan de Sint Annastraat 20 in Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.Jofke.nl
Jofke.nl is gevestigd in verzamelpand De Verdieping aan de Sint Annastraat 20 in Tilburg
+31135440811
Jofke van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Jofke.nl.
Zij is te bereiken via jofke@Jofke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jofke.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen. Dit gebeurt door aanbieders van sociale media die wij aan onze website hebben gelinkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jofke@Jofke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jofke.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Jofke.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jofke.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jofke.nl) tussen zit. Jofke.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress waarmee de websites van Jofke.nl zijn gemaakt, welke zijn opgeslagen bij host provider Keurig Online en gekoppeld aan Inboxify.
 • Inboxify voor het automatisch verwerken van aanmeldingen voor nieuwsbrieven.
 • Microsoft Outlook voor opslag mails voorzien van persoonsgegevens.
 • Sociale media, zoals Facebook, Twitter, Linked In en Instagram voor het onderhouden van contacten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jofke.nl archiveert je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij aangeeft dat je uit het bestand gehaald wilt worden, kun je dat bij Jofke aangeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jofke.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jofke.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jofke.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Inboxify, voor aanmelden nieuwsbrieven en contactenbeheer.
 • Belastingdienst, bij wettelijke controles.
 • JBT bedrijfsadministraties, voor verwerking financiële administratie.
 • Secretaris Stichting KIVI, voor versturen nieuwsbrieven aan mailinglijst Stichting KIVI.
 • Stagiaires en vrijwilligers Jofke.nl, bij administratieve ondersteuning.
 • Betaalgegevens zijn bekend bij de Rabobank en/of SNS bank.
 • 3W, voor ICT ondersteuning.
 • Wanneer nodig delen wij je contactgegevens met klanten of samenwerkingspartners.
  Hiervoor vragen we je vooraf om toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jofke.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jofke.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Omdat wij externe websites hebben gekoppeld, worden er cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • You Tube
 • Facebook
 • Linked In
 • Instagram
 • Soundcloud
 • Twitter

Verder:

 • euCookie: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
 • maps.googleapis.com: Voor de functionaliteit van GoogleMaps op de contactpagina

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jofke.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jofke@Jofke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jofke.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jofke.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jofke@Jofke.nl

Contractuele of wettelijke verplichting

Bij het aangaan van een overeenkomst is de persoon van wie Jofke.nl gegevens verwerkt verplicht om deze persoonsgegevens op te geven. Wanneer hij/zij deze gegevens niet verstrekt kan Jofke.nl een inschrijving voor een cursus of aankoop van een dienst of product niet verwerken.
De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en eventuele uitgave van certificaten. Om Taktila™ licentienemer te worden moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt op een licentieovereenkomst.
Jofke.nl heeft inlichtingenverplichting naar de belastingdienst. Bij een controle van een inspecteur zijn wij verplicht om inzage te verlenen in onze persoonsregisters en administratie.